Privacybeleid

Deze website kan bepaalde persoonsgegevens van de gebruikers verzamelen.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Oeverstraat 6, 9160 Lokeren (België)

Eigenaar contact-e-mailadres: info@latexfalt.be

Soorten verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Trackers; Gebruiksgegevens;
antwoorden op vragen; klikken; toetsenbord-events; bewegingssensor-events; muisbewegingen; scroll-positie; touch-events.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid
of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch
worden verzameld bij het gebruik van deze Website.

Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens
niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat
bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen
voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.

Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de
Eigenaar.

Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die
worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in
dit documenten in het Cookiebeleid worden aangegeven.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door
deze Website.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van
de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en
werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde
gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze
Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe
partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De
bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de
verwerking zijn betrokken zich bevinden.
Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers
worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke
doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Bewaartijd

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel
waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op
basis van toestemming van de Gebruiker.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn
wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden)
kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Analyses en
Bescherming tegen spam en bots.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel
“Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit
kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de
verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op
te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te
personaliseren.
In Google Analytics 4 worden IP-adressen gebruikt op het moment van het verzamelen en vervolgens verwijderd voordat enige
gegevens in een datacenter of op een server worden vastgelegd. Meer informatie is te vinden in de officiële documentatie van
Google.
Verwerkte Persoonsgegevens: Trackers.
Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Bescherming tegen spam en bots

Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te
filteren van ongewenste onderdelen van het verkeer, berichten en content die als spam worden herkend of het te beschermen
tegen activiteiten van kwaadwillige bots.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.
Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.
Verwerkte Persoonsgegevens: antwoorden op vragen; bewegingssensor-events; Gebruiksgegevens; klikken; muisbewegingen;
scroll-positie; toetsenbord-events; touch-events; Trackers.
Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Cookiebeleid

Deze Website gebruikt Trackers. Meer informatie voor de Gebruikers is te vinden in het Cookiebeleid.

Verdere informatie voor gebruikers

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven.
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor
  eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het
  openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking,
en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk
vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Nadere informatie over de retentietijd

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel
waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op
basis van toestemming van de Gebruiker.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen
  de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard
  zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde
  belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de
  Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker
toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de
Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke
verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het
recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Rechten van Gebruikers op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Voor zover wettelijk toegestaan, hebben Gebruikers in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij
  eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de
  verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.
  Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking
  uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden
  verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te
  controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun Gegevens te
  beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
  Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben het recht om de
  Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers
  hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien
  technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden
  gehinderd.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde
  gegevensbeschermingsautoriteit.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar het buitenland, waaronder
naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over
de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag
dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker
bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband
houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor
directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen die
verwerking. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen het verwerken voor directmarketingdoeleinden, worden de
Persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerkt. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar
Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit
document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één
maand worden behandeld, waarbij de Gebruiker de wettelijk voorgeschreven informatie wordt verstrekt. Elke rectificatie of
wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking wordt door de Eigenaar meegedeeld aan elke eventuele ontvanger
van deze Persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Op verzoek van Gebruikers stelt
de Eigenaar Gebruikers op de hoogte van deze ontvangers.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan
gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde
Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op
verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele
informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie
met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd.
Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers
hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of – voor zover technisch en juridisch
haalbaar – door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u
aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de
Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de
identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ),
waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de
URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij
de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de
server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de
Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en
de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en
andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Verwerker)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt,
zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de
middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de
werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins
wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op
deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de
Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en
fingerprinting – waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat
van de Gebruiker.

Juridische informatie

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.