Cookiebeleid

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën waarmee deze Website de hieronder beschreven doelen kan bereiken.
Met deze technologieën kan de Eigenaar in de loop van de tijd toegang krijgen tot informatie en informatie opslaan (bv. door een
Cookie te gebruiken) of hulpprogramma’s gebruiken (bv. door een script uit te voeren) op het apparaat van een Gebruiker tijdens
de interactie met deze Website.

Om het eenvoudig te houden, worden al deze technologieën in dit document “Trackers” genoemd – tenzij er een reden is om
onderscheid te maken.

Hoewel Cookies bijvoorbeeld op zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om over
Cookies te praten in de context van mobiele apps, omdat cookies browsergebaseerde trackers zijn. Daarom wordt in dit document
de term Cookies uitsluitend gebruikt om dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Bepaalde doelen waarvoor Trackers zijn geïnstalleerd, vereisen ook de toestemming van de Gebruiker. Na het geven van
toestemming kan deze altijd vrijelijk worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Deze Website gebruikt Trackers die direct door de Eigenaar worden beheerd (zogenoemde eigen Trackers) en Trackers voor het
verstrekken van diensten die door derden worden aangeboden (zogenoemde Trackers van derden). Tenzij anders wordt
aangegeven in dit document hebben externe leveranciers toegang tot door hen beheerde Trackers.

De geldigheidsperiodes en vervaltermijnen van eigen Cookies en andere vergelijkbare Trackers kunnen variëren afhankelijk van
de levensduur die door de Eigenaar of de betreffende leverancier is ingesteld. Sommige hiervan vervallen na beëindiging van de
browsersessie van de Gebruiker.

Naast wat is aangegeven in de beschrijvingen in elk van de onderstaande categorieën, kunnen Gebruikers meer precieze en
bijgewerkte informatie over de levensduurspecificatie, evenals alle andere relevante informatie – zoals de aanwezigheid van
andere Trackers – vinden in het gekoppelde privacybeleid van de betreffende externe leveranciers of door contact op te nemen
met de Eigenaar.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze Website en de levering van de Dienst

Deze Website gebruikt zogenoemde technische Cookies en andere vergelijkbare Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt
noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Trackers van derden

Bescherming tegen spam en bots

Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te
filteren van ongewenste onderdelen van het verkeer, berichten en content die als spam worden herkend of het te beschermen
tegen activiteiten van kwaadwillige bots.

Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.
Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: antwoorden op vragen, bewegingssensor-events, Gebruiksgegevens, klikken, muisbewegingen,
scroll-positie, toetsenbord-events, touch-events en Trackers.

Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

Opslagduur:

 • _GRECAPTCHA: duur van de sessie
 • rc::a: onbepaald
 • rc::b: duur van de sessie
 • rc::c: duur van de sessie

Andere activiteiten waarbij Trackers worden gebruikt

Meting

Deze Website gebruikt Trackers om bezoeken te meten en gedrag van Gebruikers te analyseren om de Dienst te verbeteren.

Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit
kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics 4 is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de
verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op
te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te
personaliseren.

In Google Analytics 4 worden IP-adressen gebruikt op het moment van het verzamelen en vervolgens verwijderd voordat enige
gegevens in een datacenter of op een server worden vastgelegd. Meer informatie is te vinden in de officiële documentatie van Google.

Verwerkte Persoonsgegevens: Trackers.
Verwerkingslocatie: Ierland – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

 • _ga: 2 jaar
 • _ga_*: 2 jaar

Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren ten aanzien van Trackers te beheren en, indien van toepassing, toestemming te
geven of in te trekken:

Gebruikers kunnen voorkeuren ten aanzien van Trackers rechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren bijvoorbeeld
door het opslaan van Trackers te voorkomen.

Bovendien kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, deze toestemming geven of
intrekken door hun voorkeuren in de cookiemelding in te stellen of door deze voorkeuren bij te werken via de betreffende
privacywidget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om via gerichte browser- of apparaatfuncties eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, waaronder Trackers
die worden gebruikt om de initiële toestemmingsvoorkeuren van de Gebruiker op te slaan.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.
Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren via de gerelateerde opt-outkoppeling (indien
aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangegeven, of door contact op
te nemen met de externe partij.

Tracker-instellingen vinden

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers
zijn te beheren:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Brave
 • Opera

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers beheren die worden gebruikt in mobiele apps door zich af te melden (“optout”) via de betreffende apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten of
tracking-instellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en zoeken naar de betreffende
instelling).

Gevolgen van het weigeren van het gebruik van Trackers

Gebruikers zijn vrij om te beslissen of ze al dan niet toestemming geven voor het gebruik van Trackers. Houd er echter rekening
mee dat Trackers deze Website helpen om Gebruikers een betere ervaring en geavanceerde functionaliteiten te bieden (in
overeenstemming met de in dit document uiteengezette doeleinden). Daarom kan de Eigenaar, als de Gebruiker ervoor kiest om
het gebruik van Trackers te blokkeren, wellicht geen gerelateerde functies bieden.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Oeverstraat 6, 9160 Lokeren (België)
Eigenaar contact-e-mailadres: info@latexfalt.be

Aangezien het gebruik van Trackers van derden door deze Website niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, zijn
de specifieke verwijzingen naar Trackers van derden slechts een indicatie. Voor volledige informatie hierover, vragen wij de
Gebruikers het privacybeleid te raadplegen van de betreffende externe diensten die in dit document zijn genoemd.

Gezien de objectieve complexiteit rond tracking-technologieën raden we Gebruikers aan contact op te nemen met de Eigenaar als
zij nadere informatie wensen te ontvangen over het gebruik van deze technologieën door deze Website.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de
identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ),
waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de
URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij
de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de
server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de
Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en
de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina’s en
andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Verwerker)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt,
zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de
middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de
werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins
wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op
deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de
Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Onder Tracker worden alle technologieën verstaan – bv. Cookies, unieke identificaties, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en
fingerprinting – waarmee Gebruikers gevolgd kunnen worden, bv. door toegang tot op het opslaan van informatie op het apparaat
van de Gebruiker.

Juridische informatie

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.